Abstrakt příspěvku prof. Walterové

16.09.2015 16:46

Doplňujeme abstrakt příspěvku prof. PhDr. Elišky Walterové, CSc. na téma Využití metody případové studie ve srovnávací pedagogice, prezentovaný 16. 9. 2015 v sekci 1:

Cílem příspěvku je identifikovat typy případových studií, jejich místo a funkce ve srovnávacích výzkumech v historické perspektivě a v současné globalizované srovnávací pedagogice. Důraz je položen na paradigmatické proměny srovnávacích výzkumů vzdělávacích systémů na různých úrovních jejich existence. Teoretickým východiskem je trojdimenzionální model pro srovnávací analýzy ( Bray a Thomas, 1995) umožňující strukturovanou klasifikaci srovnávaných problémů v dimenzi geografické lokace, demografických skupin a sociálních aspektů vzdělávání, korigovaný aplikacemi neoinstitucionální teorie a teorie vzdělávací změny (Fullan 2005). Příspěvek je založen na sledovatelském výzkumu a analýze metodologie vybraných studií klasické srovnávací pedagogiky a současných srovnávacích studií dokládajících dialektiku globálních a lokálních procesů ve vzdělávání (Dale, Robertson 2009, Arnov et al. 2013 aj.). Příklady jsou vybrány ze zahraniční i česká srovnávací pedagogiky. Případové studie národnárodních vzdělávacích systémů v klasickém období, převážně deskriptivně analytické, byly založeny na historicko-filozofické analýze. Současné případové studie přispívají k explanaci vzdělávacích fenomenů v sítích sociálních vztahů a hledají funkční ekvivalenci v diverzifikovaných vzdělávacích systémech a jejich kulturních, etických a sociálních specifikách.

Bibliografie:
ARNOV, R. F.; THOERS, C. A.; FRANZ, S. Comparative Education. Dialectic of the Global and the Local. NewYork: Rowman Littlefield Publisher, 2013.
BRAY, M.;THOMAS, R. M. Levels of Comparison in EducationStudies. Different Insides from Diferent Literature and the Value of Multilevel Analyse. Harward Educational Review,1995,Vol. 65, No.3, pp.472-490
DALE, R.; ROBERSON; S. Globalisation and Europeanisation in Education. Symposium Books: Cambridge University Press, 2009.