Hlavní referáty

PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
(Psychologický ústav Akademie věd v České republice, Praha)
ETIKA VÝZKUMU V BEHAVIORÁLNÍCH VĚDÁCH: PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI A VÝZVY
Při výzkumu v psychologii a podobných vědách u nás chybí jasná vodítka pro ochranu účastníků výzkumu. Vodítka a postupy používané v lékařském výzkumu nejsou vždy adekvátní pro otázky, které vznikají v souvislosti s výzkumem ve vědách o chování. Příspěvek bude informovat o praktických zkušenostech se zaváděním pravidel pro schvalování projektů ve výzkumu s lidskými participanty v psychologickém ústavu, zejména na základě existujících pravidel a postupů pro srovnatelné typy projektů na unverzitách v USA.


Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
(Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
O STRAŠÁKU EXCELENTNÍHO PUBLIKOVÁNÍ A PREDÁTORSKÝCH ČASOPISECH
V současnosti jsou akademici v řadě zemí včetně České republiky
vystavováni stále většímu tlaku na výkonnost a efektivitu, které jsou zpravidla měřené zejména (a často výhradně) vykázanými publikačními výsledky. V tomto příspěvku se zabývám dopady postupné implementace kultury auditu a akademického vykazování do prostředí vědy. Zaměřuji se mimo jiné na závadné a eticky sporné praktiky některých domácích i zahraničních vědeckých časopisů a jejich vydavatelů, které jsou důsledkem používání sporných indikátorů kvality vědecké práce, založených např. na výši impakt faktoru určitého časopisu nebo zařazení časopisu v některé z privilegovaných vědeckých databází. Cílem příspěvku je především na vybraných příkladech kriticky poukázat na eticky nestandardní postupy ve vědě a přispět ke kultivaci publikačního prostředí v české pedagogické vědě a výzkumu.