Sekce1

Teorie a metoda v pedagogice

Místnost: EU102
Vedoucí sekce: Mgr.et MgA. Roman Černík a Mgr. Šárka Káňová

Program:

Středa 16. 9. 2015 (13:15 – 14:45)
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. Využití metody případové studie ve srovnávací pedagogice
Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D. Etické a morální aspekty v přístupu k výzkumu „moderních“ dějin pedagogiky
 
PhDr. Martin Chvál, Ph.D. Posuzování sociálních dovedností předškoláků v projektu CLOSE
RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. Validizace výběrového řízení – možnosti využití hierarchických lineárních modelů
Středa 16. 9. 2015 (15:15 – 16:45)
Mgr. Karel Picka Gamifikace vzdělávacího procesu – využití počítačových her jako didaktického nástroje!
PhDr. Martin Rusek, Ph.D. Projektové vyučování pohledem učitelů
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
PhDr. Veronika Laufková
Od textu k testu a zase zpátky
Mgr. František Tůma, Ph.D. Použití konverzační analýzy při zkoumání interakce ve výuce
Mgr. Kateřina Novotná Zpětná vazba v písemném projevu v hodinách angličtiny
Čtvrtek 17. 9. 2015 (11:00 – 12:30)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Adaptace Teacher Power Use Scale na studenty učitelství a druhý stupeň základní školy
PhDr., RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Mgr. Ondřej Papajoanu
Možnosti využití metody ukotvujících vinět při měření nečestného chování žáků ve školách
Mgr. Věra Zelenková
doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
Analýza metodologických přístupů v kvalifikačních pracích studentů učitelských oborů na FPE ZČU
PhDr. Ing. Petr Soukup Užívání statistické a věcné významnosti v časopise Pedagogika a Pedagogická orientace v posledních deseti letech – pohled statistika