Doktorský seminář

1. seminář (18. 9. 2015, 09:00 – 11:30, místnost EU102)

PRÁCE S DATY Z MEZINÁRODNÍCH VZDĚLÁVACÍCH STUDIÍ
PhDr. Ing. Petr Soukup (FSV UK Praha)

Cílem workshopu bude představit mezinárodní vzdělávací studie a ukázat práci s daty z těchto studií. Mezinárodní vzdělávací studie jsou zaměřeny převážně na žáky, učitele a řídící pracovníky škol a pozornost bude zaměřena na studie, kterých se účastní i Česká republika, tj.: PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS a PIAAC. V první  části workshopu bude u každé ze zmíněných studií stručně představeno její věcné zaměření, detailněji pak bude diskutován výzkumný design a bude ukázáno, kde lze získat datové soubory (nejčastěji ve formátu SPSS) a jaká je jejich struktura. Ve druhé části workshopu bude pozornost věnována popisu postupů korektní práce s datovými soubory, konkrétně ze studie TIMSS 2011. Kromě popisu obecných principů, které je třeba respektovat pro práci s daty z mezinárodních vzdělávacích studií (více souborů a jejich spojování, složité vážení dat, vícestupňový náhodný výběr), budou předvedeny ukázky reálných spojování dat a výpočtů skrze software IEA IDB Analyzer. Předpokládá se, že účastníci workshopu budou mít k dispozici vlastní notebook s přístupem k Internetu (ideálně připojení přes Eduroam),  s nainstalovaným  SPSS a administrátorskými právy pro instalaci IDB Analyzer.


2. seminář (18. 9. 2015, 11:30 – 13:00, místnost EU106)

DIALOGISMUS A KONVERZAČNÍ ANALÝZA VE VÝZKUMU INTERAKCE VE TŘÍDĚ
Mgr. František Tůma, Ph.D. (PdF MU Brno)

Cílem workshopu je seznámit účastníky s východisky, principy a procesy dialogicky orientované analýzy výukové interakce. Nejdříve je představen dialogismus jako východisko pro uchopení interakce, na vybraných ukázkách z výuky jsou demonstrovány odlišnosti v monologickém a dialogickém pohledu na interakci. Následuje stručný úvod do konverzační analýzy, která je slučitelná s dialogismem. Vybrané aspekty procesu analýzy (např. izolace situací, podrobná transkripce, synchronizace transkriptu a videozáznamu, induktivní analýza) jsou následně předvedeny v prostředí programu Transana, který je obecně použitelný pro kvalitativní analýzu videozáznamu.