Sekce 2

Vychovávaný a vzdělávaný jedinec

Místnost: EU104
Vedoucí sekce: PhDr. Josef Slowík, Ph.D. a Mgr. Pavla Soukupová

Program:

Středa 16. 9. 2015 (13:15 – 14:45)
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, Ph.D. Sociálne súvislosti rozvoja jazykových spôsobilostí detí pri vstupe do zakladnej školy
 
Mgr. Mariana Cabanová, Ph.D. Žiak v primarnej škole a jeho diagnostikovanie
PaedDr. Monika Černá, Ph.D. Vlivy rodiny na učení se anglickému jazyku
Mgr. Lenka Dejmalová Jak se začínající vysokoškoláci adaptují na vysokoškolské studium a jak své studium řídí?
PhDr. Eva Fülöpová, CSc. Klíma v školskej triede jako súčasť merania indikátorov kvality školy
Středa 16. 9. 2015 (15:15 – 16:45)
Mgr. Imrich Ištvan, Ph.D. Výchovné metódy učiteľov základných a stredných škôl a ich percepcia žiakmi
Mgr. Lenka Jánská Výskyt skupiny digitálních domorodců na základních a středních školách
Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.
PhDr. Alena Szachtová
Proč jsem na střední škole?
doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Analýza postojů studentů vysoké školy k formám a nástrojům využívaných při jejich vzdělávání
PaedDr. Milena Lipnická, Ph.D. Predstavy detí o rodine
Čtvrtek 17. 9. 2015 (11:00 – 12:30)
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
PhDr. Václav Holeček, Ph.D.
Sociálně psychologické kontexty pohybové inteligence u žáků na 2. stupni ZŠ
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
MgA. Lenka Remsová, Ph.D.
Konstrukce vzdělávání romského žáka ze sociálně znevýhodněného prostředí v rámci prolínání a soupeření akademicky institucionálních, učitelských a rodičovských diskursů
Mgr. Josef Nota, Ph.D.
Mgr. Magdalena Marková
Žáci v malotřídní škole očima jejich rodičů: zjišťování postojů k výchově a vzdělávání
PhDr. Eva Pecha Šimotová Pohádky jako snový žánr
Mgr. Helena Picková Preprimární vzdělávání bez účasti mateřské školy
Čtvrtek 17. 9. 2015 (13:30 – 15:00)
Mgr. Jaroslava Simonová Role emocí v rozhodování rodičů o výběru základní školy
RNDr. Jana Straková, Ph.D. Efektivita českého učňovského školství ve světle mezinárodních výzkumů kompetencí dospělých
Mgr. Zuzana Svobodová Sociální podmíněnost odkladu povinné školní docházky
doc. PhDr. Radim Šíp, Ph.D.
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
Výzkum tacitních znalostí: přehodnocení subjekt-objektového východiska v pedagogickém výzkumu
Mgr. Helena Zitková, Ph.D. Rozvoj komunikačních a sociálních dovedností u studentů učitelství anglického jazyka